Hoppa till sidans innehåll

Årsmöteshandlingar 2020


   Segelflygets Veteransällskap kallar härmed till
                ÅRSMÖTE

               lördagen den 19 sept kl 17.00 på Segelflygmuseet Ålleberg


                           Dagordning för årsmötet 2020

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare vid behov
 5. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragning verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag från styrelsen
 11. Förslag från enskild medlem vilken kommit styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.
 12. Fastställa antalet ledamöter och suppleanter, dock minst 2 av vardera. (2019 3 ledamöter)
 13. Val av styrelse
 • Val av ordförande för en tid av 2 år (nuv Rolf Björkman). Väljs jämna år.
 • Val av kassör för en tid av 2 år (nuv Anna-Kari Warming). Väjs jämna år
 • Val av 2 ledamöter (av 3) för en tid av 2 år  (nuv Mikael Högstadius och Peter Holm). Väljs jämna år.
 • Två suppleanter/ersättare för en tid av 1 år (nuv Lennart Lagerfors, Piotr Müller)
 • (Funktioner som vice ordförande, segelflygchef, museichef mm tillsätts av styrelsen.)
 1. Val av revisorer 
 • Revisor (av 2) för en tid av 2 år (nuv Bo Forsberg). Väljs jämna år.
 • Revisorssuppleant (av 2) för en tid av 2 år (nuv vakant). Väljs jämna år.
 1. Val av valberedning – 3 personer 1 år (nuv Olle Eriksson sammankallande, Lennart Lagerfors, Björn Svensson) 
 2. Val av ombud där föreningen vill vara representerad.
 3. Fastställande av årsavgift för 2021.
 4. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan.
 5. Övriga frågor.
 6. Årsmötets avslutande.

 

Väl mött på Ålleberg!        

 


Verksamhetsberättelse 2019 för Segelflygets Veteransällskap            

Styrelse

Ordförande                          Rolf Björkman

Vice ordförande                   Anders Bjellby 

Sekreterare                          Bernt Hall

Kassör                                  Anna-Kari Warming

Ledamot                              Mikael Högstadius

Ledamot                              Peter Holm

Ersättare/adjungerad           Piotr Müller    

Ersättare/adjungerad           Lennart Lagerfors

 

Revisor                                Bo Forsberg

Revisor                                Hans Rolandsson

Revisorssuppleant                Anders Sahlberg

Valberedning                       Lennart Lagerfors, Olle Eriksson, Björn Svensson

 

Representant i Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum  Hans Rolandsson och Anders Bjellby samt Rolf Björkman som suppleant.

 

Medlemmar

231 betalande medlemmar 2019 samt 5 hedersmedlemmar.

 

Flygverksamhet

Trots att årets flyghelger hade mindre bra väder med undantag för några dagar under flygveckan nådde vi rekord i antal flygtimmar och starter. Våra årstillsyner drog ut på tiden då det fanns ett uppdämt underhållsbehov. Glädjande också att flygtiderna per start fortsätter att öka, med andra ord mer kvalitativ segelflygning. 

Följande 6 flygplan har använts under 2019 i SVS verksamhet.

                                                                 Starter           Timmar 

 • Bergfalke II/55 SE-TAB                    69                  32
 • K8b SE-SZT                                     16                  13
 • Grunau Baby SE-SML                      19                  11
 • Olympia SE-SMH                            14                  13
 • Olympia SE-SHG                             13                  15
 • Ka2B                                              14                  8    Ägs av Petter Lindberg.
 • Ka6E                                              5                    2    Ägs av Petter Lindberg.
 • PIK3b                                             4                    1    Ägs av Petter Lindberg.
 • 2G                                                 31                  6    Från Danmark inhyrd 2-sitsig glidare

Olympian SE-SHG är mottagen under året som en storslagen donation av Club Meise från Stockholm

 • Vi fick en hel del nya medlemmar från bl.a Uppsala Flygklubb som besökte oss under flygveckan och dessutom från Segelflygets juniorsatsning som besökte oss i augusti och gjorde ett flertal segelflygstarter bl.a i vinsch från Ålleberg.. 
 • Flygveckan var mycket lyckad och vi flög mer än under hela förra året. Totalt inklusive gästande flygplan från Holland och Danmark var 93 h och 121 starter. Av dessa gjordes 31 starter och 6h av den mycket populära 2-sitsiga danska skolglidaren 2G som vi hyrt in.  Stort tack till vår systerorganisation DaSK
 • Vi tackar Petter Lindberg för de vinschstarter som utfördes vid flera tillfällen. Bland annat på tvärbanan vid hangvind. 
 • Vi tackar också Segelflyget för gott samarbete och stöd i samband med vår verksamhet på Ålleberg inte minst för lån av bogserflygplan och ”Klevas” som tillhåll.
 • Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseeum tillhandahåller lån av flygplan och lokaler i museet för vilket vi är mycket tacksamma.

Utåtriktad verksamhet

 • SVS-Nytt har utkommit med 4 nr. Ytterligare några veteransegelflyganknutna artiklar har funnits i Nordic Gliding, bl.a skrivna av vår medlem Robert Danewid tillika Segelflygets ordförande samt även i VGC News, Internationella veteransegelflygorganisationens tidning. Vår representant i VGC News är Torsten Fridlizius
 • Under flygveckan med unika 2G från fick vi ett helt uppslag i Falköpings tidning samt att det gjordes reklam för veteransegelflyget på de digitala infartsskyltarna till Falköping.
 • SVS har varit representerat på Billingehuskonferensen i november med utställd Olympia Meise SHG vilken väckte stor uppmärksamhet i samband med att Olympia fyller 80 år. 
 • Arbetet med att samla in och skriva artiklar på temat Segelflyg till Svensk Flyghistorisk Förenings årsbok 2019 har fortsatte med intensivt arbete under året. Tyvärr avled under våren layoutansvarige Sven Stridsberg som gjort ett fantastiskt arbete. Lennart Lagerfors, Björn Svensson, Bernt Hall och Robert Danewid ingår i  redaktionskommittén. Boken släpptes i samband med Billingehuskonferensen och mottogs mycket väl. Den har tryckts i nästan 6000 exemplar där merparten går till medlemmarna i SFF. Vi kan dock sälja den och får då en stor del av försäljningspriset.
 • Hemsidan är under omarbetande och anpassning till Idrott on Line.
 • Regelbundna utskick sker på maillista till dom medlemmar vi har mail-adress till.
 • Vår Facebooksida har regelbundet 2-300 besökare och vi får en hel del ”likes”.

 

Möten, träffar

 • Extra årsmöte 190427 Årsmöte 190518.  
 • Styrelsemöten  190119, 190427, 190518, 191011
 • Teknikerträff 191012
 • Vi har varit representerade på Stiftelsens möten, på Billingehuskonferensen samt i möten med Segelflygets Ordförande Robert Danwid och Segelflygets Generalsekreterare och Förbundschef Henrik Svensson. Vi har också tillsammans med Segelflyget haft ett möte med nya Kommunalrådet i Falköping Adam Johansson.
 • 9 medlemmar deltog vid besök i Dansk Svaeveflyhistorisk Club på Arnborg under några dagar i augusti. Trevligt gemyt och en hel del flygning i för oss udda flygplanstyper.

 

        Medlemsaktiviteter

9-10/3                   Underhållshelg

30-31/3                 Underhållshelg

25-28 april            Flygning på Ålleberg. Extra årsmöte 27 april 17.00
16-19 maj              Flygning på Ålleberg. Årsmöte 18 maj 17.00
13-16 juni             Flygning på Ålleberg.
Vecka 28               Flygning på Ålleberg hela veckan (6-14 juli, lö till nästa sö).
15-18 augusti        Flygning på Ålleberg
12-15 september   Flygning på Ålleberg samt iordningställande av museet inför vintern
10-13 oktober       Hangflygning på Ålleberg, nedmontering.

Nov                       Underhållsarbete .

 

Materiel

 • Kranichens transportvagn som skadades rejält ism en dikeskörning har reparerats. Försäkringsskada. 
 • Vi har fått en kropp till en Babyfalk och en handikappanpassad Bergfalke från Ljungbyheds Militärhistoriska Museum.  Stort tack för det och även till Peter Holm som ombesörjde transporten!
 • Vi har fått en Ka6CR där vingarna är grundöversedda men där det återstår en del arbete på kroppen. Tack till donatorn Lennart Fäldt samt Tedor Ekdahl som ombesörjde transporten. 
 • En elektrisk golfbil att dra segelflygplan med inköptes tillsamman med Segelflyget, där vår del utgjorde ca 20 000 kr.

 

 

Övrigt

Nya stadgar antogs på extra årsmöte 190427 och ordinarie årsmöte 190518

 

Museet har haft 1200 besökare under året. Ett stort tack till alla museiguider och samordnarna Lennart Lagerfors och Anders Bjellby. 

 

Flera donationer av böcker och memorablia däribland Göran Ax pokalsamling har mottagits under året. Dessutom en komplett ritningssats till lastglidaren Fi3.

 

Ett takfäste för att kunna hissa upp ett av de luftvärdiga flygplanen i hangartaket vid södra porten är monterat. Södra hangarportarna har renoverats hösten 2017. Ytterligare två elektriska hissar kommer att sättas upp.

 

Lagerlokalen i Kälvene fungerar bra. Delar av utrymmet är uthyrt. Men utrymmet börjar fyllas upp.

 

Processer påbörjades för att räta upp ägandet visavi Transportstyrelsen av våra flygande flygplan. Grundprincipen att flygplanen ägs av Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och driften sköts och bekostas av SVS. Tyvärr har överbyråkratiseringen och mycket okunskap  hos Transportstyrelsen lett till betydande förseningar och onödigt merarbete för oss.

 

 

                                                                 2 (3)

 

 

För styrelsen:

 

 

 

 

Rolf Björkman                                                                  Anders Bjellby

Ordf                                                                                Vice ordf

 

 

 

Anna-Kari Warming                                                          Bernt Hall

Kassör                                                                             Sekr

 

 

 

Peter Holm                                                                      Mikael Högstadius

Ledamot                                                                          Ledamot

 

 


 

                                                                                                               

Proposition till SVS årsmöte 200919

Medlemsavgift SVS 2021 skall vara 300 kr ovsett stödjande eller aktiv.

Styrelsen

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Shopen

Nu kan du handla våra böcker, billigt som tusan.

Till Shopen

Segelflyg igår och idag

Eller varför inte Berfalke spryglar eller en Barograf?

 


 

Retro-cupen RST

 Retro-Cupen

Länk till Retro-Cupen 


Dansk Svaeveflyvehistorisk Klub

Dansk Sväveflyg Historiska förening 

 Länk till DaSK


Segelflyget

Länk till Segelflyget

Postadress:
Segelflygets Veteransällskap - Flygsport
Box 750
52122 Falköping

Kontakt:
Tel: 0703428161
E-post: This is a mailto link

Du följer väl oss på Facebook??

Segelflygets Veteransällskapet Ålleberg

Klicka här för att komma dit


 

EFTERLYSNING

Vi har många bilder i vårt bildarkiv. Men vi har inte uppgifter om vilka som är med på bilderna eller var dom är och vad dom gjorde. Vet du ? Skriv  nummret på bilden och i vilken mapp den låg och skicka ett mail till mig så skriver jag in uppgifterna.

Bildarkivet

// Webmaster

Jag vill också vara med och flyga veteransegelflygplan på Ålleberg i sommar. Medlemsavgiften är bara 150:- för dig yngre än 26 år och 300:- för övriga.

Klicka här