Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar         

 

Segelflygets Veteransällskap SVS                                         

 

1 kap Allmänna bestämmelser

 

1.  Ändamål

SVS uppgift är att: 

 • vara en öppen allmännyttig och ideell förening. Målet är att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet
 • föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.
 • segelflygning är föreningens huvudsakliga idrottsliga inriktning.
 • skapa intresse och förutsättningar för att bevara äldre segelflygplan, helst i flygbart skick.

Samla, bevara och systematisera dokumentation som belyser segelflygets historia i Sverige.

 • samla medlemmar, ägare och personer intresserade av äldre segelflygplan till möten och flygläger.
 • stödja och bidra till utveckling av Ållebergs Segelflygmuseum, bl.a. genom att medverka vid 

utställningar och svara för guidning i museet och flygning på Ålleberg med egna och till museet hörande flygplan.

 • hålla kontakt med internationella veteransegelflygorganisationen VGC, informera om dess 

arrangemang och ta initiativ till svenskt deltagande.

 • föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri verksamhet.

 

2.   Föreningens namn och tillhörighet

Föreningens fullständiga namn är Segelflygets Veteransällskap (Förkortas SVS). 

Organisationsnummer är 818001-5052

 

Föreningens säte och hemort är Falköpings Kommun. 

Adress är föreningens sekreterares adress, se hemsidan.

 

Föreningen är medlem i Svenska Flygsportförbundet (SF) och Svenska Segelflygförbundet. Därigenom är föreningen även ansluten till Riksidrottsförbundet samt Västergötlands Idrottsförbund och  Västra Götalands Flygsportförbund.  Föreningen är skyldig att följa dessa organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa organ. På begäran av någon av dessa är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna begärda uppgifter. 

 

SVS ska vara egen juridisk person dock att medlemskap kan sökas och samverkan ske med nationella och internationella organisationer med liknande ändamål och inriktning.

 

3.   Beslutande organ, verksamhets och räkenskapsår

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsemöten. 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden from 1 januari – 31 december.

 

4.  Firmateckning

SVS firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen utser vid årligt konstituerande möte. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda styrelsen ska återrapportera till styrelsen.

 

5.  Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av två årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster på respektive årsmöte (kvalificerad majoritet). Ett av dessa årsmöten kan vara ett extra årsmöte. Förslag till ändring kan avges skriftligen av såväl medlem som styrelsen

6.  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna enskild medlem, funktionär, förening, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

 

7.  Upplösning av Segelflygets Veteransällskap

Beslut om upplösning av SVS kan på förslag av styrelsen, fattas på två på varandra följande årsmöten. Ett av dessa kan vara ett extra årsmöte, se pkt 6. Om 2/3-delar av antalet avgivna röster bifaller förslaget vid respektive årsmöte ska SVS upplösas. 

 

Det sista årsmötet ska, på förslag av styrelsen, besluta om vad som ska hända med föreningens kvarvarande tillgångar och handlingar. Härvid ska strävan vara att överlämna desamma till association/er som verkar för syften som ligger nära de som anges i punkt 1.1 i denna stadga. 

 

Beslutet som framgår av årsmötesprotokollen och styrelsemöten i ärendet tillsammans med kopior av balans och resultaträkningar samt revisionsberättelsen skall omgående skickas till SF

 

 

2 kap Föreningens medlemmar

 

1.  Medlemskap

Medlemskap i SVS kan erhållas av person som vill stödja föreningens ändamål.

 

Ansökan görs skriftligen på SVS formulär. Ansökan ska åtföljas av fastställd medlemsavgift.

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskap gäller tills vidare så länge erforderlig medlemsavgift betalats. 

 

Ansökan får avslås endast om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller skada föreningens intressen. Beslut att avslå fattas av styrelsen. Innan sådant beslut skall personen ges minst 14 dagar att yttra sig. I beslut skall skälen anges samt hur beslutet överklagas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till den berörde. Denne har sedan tre veckor på sig att överklaga till SF.

 

Till hedersmedlem kan efter förslag av SVS styrelse och beslut vid allmänt möte väljas person som gjort sig särskilt förtjänt.

 

2.  Medlems skyldigheter och rättigheter

 • Ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa de i kap 1.2 nämnda organisationernas stadgar, tävlingsregler och beslut.
 • Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.
 • Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla ett minimum av personuppgifter som behövs för att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med GDPR och gällande föreningsstadgar.
 • Har rätt att delta i sammankomster och aktiviteter som anordnas samt att få information om dessa och andra angelägenheter i föreningen
 • Har inte rätt att ta del a föreningens behållning eller egendom vid upplösning.

 

3.  Avgifter

Medlemsavgift föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet.

 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

 

Medlemsavgiften gäller kalenderår och ska vara betalad före mars månads utgång.

 

För nytillträdande medlem, som vinner inträde i SVS under årets sista kvartal, ska betald avgift gälla t.o.m. nästföljande års utgång.

 

Övriga avgifter inom SVS beslutas av styrelsen.

 

Nyttjar medlem betalbar tjänst från SVS ska likvid vara erlagd inom 30 dagar från nyttjandetillfället.

 

4.  Medlemsdeltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 

 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

 

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlemsdeltagande i tävling eller uppvisning. För tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs SF:s godkännande.

 

Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till SF får medlem delta endast om SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

5.   Utträde ur SVS

Medlem som vill utträda ur SVS ska göra framställan därom till styrelsen. Har medlemsavgift ej erlagts trots påminnelse har styrelse rätt att avföra medlem ur medlemsförteckningen.

 

6.   Uteslutning ur SVS, överklagande samt medlemskapets upphörande

Medlem kan uteslutas som inte erlagt fastställda avgifter utöver vad som sägs i pkt 5 ovan för nyttjande av tjänster eller om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot SVS stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

 

Uteslutning gäller normalt tills vidare. Beslut kan dock begränsas i tid. Sådan begränsning får som mest omfatta 6 månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. 

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen haft 14 dagar på sig att yttra sig över omständigheterna.

 

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen och skälen skall anges samt vad medlemmen skall iaktta för överklagande (Till SF enl RF stadgar 15 kap). Beslutet skall inom tre dagar från beslutsdatum skickas till medlemmen. Beslutet träder i kraft först då tiden för överklagande gått ut eller att överklagan är slutligt behandlad.

 

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av avgifter för nyttjande av tjänster, åligger det styrelsen att återkalla beslutet om den förfallna avgiften betalats.

 

3 kap Årsmöte

 

1.  Tidpunkt och kallelse, förslag till ärenden.

Årsmöte som är föreningens högsta beslutande organ, hålls på av styrelsen utsedd tid och plats före utgången av maj månad.

 

Kallelse och förslag till dagordning ska ske genom försändelse till medlemmarna genom meddelande i SVS-Nytt, publicering på hemsida samt e-post senast tre (3) veckor före den dag mötet ska hållas.

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens propositioner och inkomna motioner från medlem med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före årsmötet. Från medlemmar inkomna motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

2.   Sammansättning och beslutsförhet, rösträtt samt yttrande och förslagsrätt.

Rösträtt på årsmöte tillkommer varje enskild röstberättigad medlem, som närvarar. Medlem kan företrädas av ombud. Ombud kan endast företräda en annan medlem. Vårdnadshavare har rätt att företräda omyndigt barn. 

 

Mötet är beslutsmässigt med de rösträttsberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på årsmötet.  För att vara röstberättigad krävs att:

 • Medlemmen fyller 12 år under mötesåret
 • Medlemmen betalat medlemsavgiften senast en månad före årsmötet.
 • Medlemmen beviljats medlemskap och skrivits in i medlemsförteckning senast en månad före årsmötet.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

 

3.  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 

4.  Ärenden på årsmötet

  1.    Årsmötets öppnande

  2.    Upprättande av röstlängd

  3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet

  4.    Val av två protokolljusterare att, jämte mötesordföranden, justera protokollet och tillika vara  

         rösträknare.

  5.    Mötets stadgeenliga utlysande

  6.    Godkännande av dagordning

  7.    Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.    

  8.    Revisorernas berättelse.

  9.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10.    Förslag från styrelsen (proposition) 

11.    Förslag från enskild medlem (motion), vilken skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast en 

          månad innan årsmöte.

11.    Fastställa antalet styrelseledamöter och suppleanter, dock minst enligt nedan.

12.    Val av styrelse

 1. Val av ordförande för en tid av två år (väljs jämna år)
 2. Val av sekreterare för en tid av två år (väljs udda år)
 3. Val av kassör för en tid av två år (väljs jämna år)
 4. Val av ledamöter – minst 2 st för en tid av två år (1 val på jämna år, 1 val på udda år etc)
 5. Val av minst två suppleanter för en tid av ett år 

13.        Val av revisorer

 1. Val av revisorer – 2 st för en tid av två år (1 val jämna år, 1 val udda år) 
 2. Val av revisorssuppleanter – 2 för en tid av två år (1 val jämna år, 1 val udda år)

14.  Val av valberedning – 3 st varav en är sammankallande.

15.  Val av ombud där föreningen vill vara representerad (Segelflyget, Stiftelsen mm)

16.  Beslut om stadgeändring om förslag finns.

17.  Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår.

18.  Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan (budget).

19.  Övriga frågor som anmälts under pkt 6.

20.  Mötets avslutande.

 

 

5. Beslut och omröstning, ikraftträdande

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag av de i 1 kap punkt 5 och punkt 7 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Dvs den som erhållit högst antal röster är vald. Vid lika antal röster avgör lotten.

 

För andra beslut krävs absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av antalet röster. Vid lika gäller det förslag som ordföranden biträder. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. 

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall val ske slutet. 

 

Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

 

6. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall lämnas skriftligen och innehålla skälen till begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning skall tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt samt publiceras på föreningens hemsida samt i klubblokal.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställan vidta åtgärder enligt föregående stycke. 

 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till dagordning behandlas. 

 

4 kap Valberedning

 

1.  Sammansättning

Valberedningen skall bestå av en sammankallande och två ledamöter valda av årsmötet, som inte är styrelseledamöter. 

Valberedningen skall bestå av kvinnor och män. Olika åldersgrupper skall vara representerade.

 

Protokoll fört vid möte justeras av justerare och signeras av ordförande och förvaras och görs tillgängligt genom sekreterarens försorg.

 

2.   Åligganden

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte.

 

Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för omval. Därefter skall valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser och informera om att de har rätt att inkomma med förslag i förväg men även under årsmötet. 

 

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela medlemmarna sitt förslag.

 

 

 

5 kap Revision

 

1.  Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av de på årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna skall vara oberoende av dem de har att granska.

 

Redovisningen ska genomföras i enlighet med bokföringslagens intentioner. 

 

Räkenskaperna och förvaltningen ska granskas av SVS revisorer. För revisorerna ska finnas två suppleanter.

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

 

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast en månad för årsmötet. 

 

Efter granskning skall revisionsberättelsen från revisorerna vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

 

6 kap Styrelsen

 

1.  Sammansätttning

Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör och det antal ledamöter som fastställs av årsmötet under kap 3.10.11. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen skall på konstituerande styrelsemöte inom sig utse vice ordförande och övriga funktioner.

 

Styrelsen utser den/de person/er som ska representera SVS i samverkande organ t.ex: Segelflyget, Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och VGC Vintage Gliding Club.

Sådan representation ska gälla tills annat beslutas.

 

Suppleant ersätter ledamot vid frånvaro eller avgång från styrelsen men må även annars närvara vid styrelsemöte. I sådant fall sker närvaro utan rösträtt vid beslut. Styrelsen kan även kalla andra personer att delta i dess möten.

 

Styrelsen kan vid behov adjungera person med speciell kompetens till enstaka möte eller med generell närvarorätt på styrelsemöte under året. Det kan gälla funktioner som segelflygchef (SFC) och teknisk chef (TC) om dessa ej är med i styrelsen som ledamöter.

 

2.  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen äger att vid särskilda behov förvärva, förvalta och/eller avyttra SVS egendom.

 

Styrelsen skall inom ramen för RF:s och SF:s stadgar samt Segelflygets regler och anvisningar svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Se till att föreningen följer gällande författningar och regler framförallt kopplade till Transportstyrelsen och EASA som berör vår verksamhet.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • Fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter.
 • Tillställa revisorerna räkenskaper enligt kap 5.1
 • Förbereda årsmöte.

 

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsens fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande lagar, regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. 

 

3.  Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden. Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter begärt det. Underlåter ordföranden att kalla får de som gjort framställan kalla till sammanträde.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  Röstning får ej ske genom ombud. Ordföranden kan besluta om sluten (skriftlig) omröstning. Sammanträde kan genomföras fysiskt, via telefonmöte eller Skype.

 

Protokoll skall upprättas och innehåll och beslut undertecknas av mötesordförande och sekreterare. 

 

4.  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överåta (delegera) beslutanderätten i enskilda ärenden till kommitté, annat organ, enskild medlem eller annan utsedd person. Den som fattat beslut på delegation skall fortlöpande informera styrelsen.

 

Kap 7 Övriga föreningsorgan

 

1. Kommittér, arbetsgrupper och andra föreningsorgan. Budget och uppdrag.

Föreningen kan för sin verksamhet ha permanenta eller tillfälliga kommittér, sektioner, projektgrupper mm. Styrelsen skall fastställa vilket uppdrag, befogenheter och skyldigheter dessa organ skall ha. Ekonomiska ramar skall på grundval av budgetförslag fastställas av styrelsen. 

 

2.  Återrapportering

Grupper enligt ovan skall fortlöpande återrapportera till styrelsen i den ordning styrelsen bestämt.

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SVS ursprungliga stadgar antagna vid SVS konstituerande möte 1992-05-09.

Sten Wapne                           Hans Karlsson

Ordförande                            Kassör

 

Stadgeändring slutgiltigt godkänd vid ordinarie årsmöte 2005-05-07.

Rolf Algotson                        Torgil Rosenberg

Ordförande                           Sekreterare

 

Stadgeöversyn enligt årsmöte maj 2010, genomförd under våren 2011 och framlagd för beslut första gången vid årsmöte maj 2011 och slutgiltigt vid ordinarie årsmöte 19 maj 2012.

Lennart Lagerfors                Torsten Ek          

Ordförande                           Sekreterare

 

Stadgeändring enligt årsmöte och framlagd för beslut första gången 180519 och antagna vid efterföljande extra medlemsmöte 180915.

Rolf Björkman                      Bernt Hall

Ordförande                          Sekreterare

 

Stadgeändring som resultat av medlemskap i Segelflyget framlagt för beslut på extra årsmöte 190427 och antagna vid ordinarie årsmöte 190518.

Rolf Björkman                      Bernt Hall

Ordförande                         Sekreterare

Uppdaterad: 24 AUG 2020 20:01 Skribent: Björn Magnusson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Segelflygets Veteransällskap - Flygsport
Bernt Hall, Karl Eks Väg 1
54154 Skövde

Kontakt:
Tel: 0703428161
E-post: This is a mailto link


 

Du följer väl oss på Facebook??

Segelflygets Veteransällskapet Ålleberg

Klicka här för att komma dit


 

EFTERLYSNING

Vi har många bilder i vårt bildarkiv. Men vi har inte uppgifter om vilka som är med på bilderna eller var dom är och vad dom gjorde. Vet du ? Skriv  nummret på bilden och i vilken mapp den låg och skicka ett mail till mig så skriver jag in uppgifterna.

Bildarkivet

// Webmaster

Jag vill också vara med och flyga veteransegelflygplan på Ålleberg i sommar. Medlemsavgiften är bara 150:- för dig yngre än 26 år och 300:- för övriga.

Klicka här


Ladda ner senaste Informationsbladet i .pdf format. Allt viktigt på ett ställe